Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennisvereniging Holy (TV Holy) (“Verantwoordelijke”) (Willem de Zwijgerlaan 220, 3136 AX Vlaardingen, 010-4741754, KvK nummer 40385825) van een lid, sponsor of bezoeker van de vereniging verzamelt, opslaat of bewerkt.

Jouw privacy

TV Holy heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden of een sponsorovereenkomst met sponsoren aan te gaan. TV Holy vindt het echter heel belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten.

Privacy Statement

In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Holy houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TV Holy persoonsgegevens van haar leden, sponsoren en / of bezoekers verzamelt en verwerkt. Als je lid of sponsor wordt van TV Holy verzamelt, verwerkt en bewaard TV Holy jouw persoonsgegevens (dit wordt bijgehouden in een Verwerkingsregister);

 1. Om je aan te melden als lid van de vereniging en bij de tennisbond (KNLTB) (naam; adres; telefoonnummer(s); e-mailadres; geboortedatum; geslacht;(pas) foto, KNLTB rating, en eventueel kwalificatie voor G-tennis; om je aan te melden bij de KNLTB app (naam, bondsnummer en speelsterkte,e-mail adres en telefoonnummer) Deze gegevens zijn alleen zichtbaar na het inloggen in de KNLTB ClubApp en enkel voor leden van je eigen club.
 2. Om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden (e-mailadres, functie in vereniging en onderscheidingen);
 3. Om met je ledenpas te kunnen betalen in de kantine.
 4. Om periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren (bankrekeningnummer; betalingsgeschiedenis);
 5. Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden (ad 1 en 2);
 6. Om een sponsor of donatie overeenkomst te kunnen aangaan met particulieren (naam, adres, telefoonnummer);
 7. Om je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media (emailadres, website, Facebook). Ook is het goed om te benadrukken dat alle persoonsgegevens alleen zichtbaar zijn na het inloggen in de KNLTB ClubApp en enkel voor leden van je eigen club.

De wijze waarop TV Holy jouw gegevens bewerkt en bewaard wordt bijgehouden in ons Verwerkingsregister.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht TV Holy te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij TV Holy op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal TV Holy deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van TV Holy hebben ontvangen. Je kunt je verzoek wenden tot [email protected].

Beveiliging persoonsgegevens

TV Holy treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities en verstrekken wij de persoonsgegevens aan Twelve zodat het mogelijk is om met je ledenpas te betalen. TV Holy zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie en berichten over bardiensten, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, facturering en administratieve doeleinden. Wanneer je lid bent van TV Holy ontvang je automatisch de digitale nieuwsbrief. Je kunt je voor de desbetreffende nieuwsbrief afmelden door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

TV Holy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus drie jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

Cookies op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (www.tvholy.nl) wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt. Dit zijn alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Die zijn geanonimiseerd en niet meer terug te leiden naar persoonlijke gegevens. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links naar en van andere websites

Onze website (www.tvholy.nl) biedt links naar externe websites en aanbieders. TV Holy is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van TV Holy.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van onze website (www.tvholy.nl) en alle informatie binnen deze website berusten bij TV Holy of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TV Holy. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van TV Holy.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan: secretaris TV Holy, via e-mail [email protected]. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.